Quy chế đánh giá kiến trúc sư ASEAN

Bộ Xây dựng đã đưa ra Quyết định số 554/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế đánh giá Kiến trúc sư Asean nhằm thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về dịch vụ Kiến trúc Asean.

quy chế đánh giá kiến trúc sư

Quy chế đánh giá kiến trúc sư ASEAN theo quyết định 554/QĐ-BXD

Quy chế này quy định một khuôn khổ cho việc đánh giá các kiến trúc sư hoặc các cá nhân hành nghề trong lĩnh vực kiến trúc để đưa vào Đăng bạ Kiến trúc sư Asean của Ủy ban Giám sát tại Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Giám sát sẽ do Bộ Xây dựng ra Quyết định thành lập với chức năng là tiếp nhận hồ sơ của các kiến trúc sư, thực hiện quy trình đánh giá và đăng ký cho các kiến trúc sư Asean để hoàn thành Đăng bạ Kiến trúc sư Asean.

Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc giữa các nước ASEAN đã được các Bộ trưởng Kinh tế của 10 nước thành viên ASEAN ký kết tại Singapore vào ngày 19/11/2007, trong đó quy định cơ quan thẩm quyền quản lý nghề nghiệp chịu trách nhiệm chuẩn bị các nguyên tắc và quy định cho phép thực hiện Thỏa thuận;
Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-BXD ngày 6/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN và Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.